Achtergrondinformatie Districts Verloskundig Platform (geboortezorgplatform)

Inleiding
In sommige regio’s worden afspraken gemaakt over geboortezorgbeleid in een zogenaamd Districts Verloskundig Platform (DVP). Wie zitten er in een DVP?
-    Vertegenwoordigers van verloskundigen -    Gynaecologen -    (Verloskundig actieve) huisartsen -    Kinderartsen
-    Kraamverzorgenden In het ideale geval zitten ook vertegenwoordigers van cliënten en zorgverzekeraars in het DVP. Soms schuiven andere partijen aan, zoals gemeentelijke overheden, de provincie, ROAZ of de ambulancezorg. De DVP’s worden vaak ondersteund door de Regionale Ondersteunings Structuren (Rossen).

Wat wordt er besproken in een DVP?
In de DVP’s wordt gesproken over gezamenlijke belangen en wordt informatie uitgewisseld over ontwikkelingen binnen de eigen geleding/organisatie. Naast de regionale factoren die van invloed zijn op de zorg aan gemeenschappelijke cliënten/patiënten komen ook actuele landelijke thema’s aan de orde die een vertaalslag (kunnen/moeten) krijgen in verloskundige keten in deze regio. Onderwerpen die bijvoorbeeld aan de orde kunnen komen zijn prenatale screening, ontwikkeling verloskundigen centra, fusies tussen ziekenhuizen, beschikbaarheid van ambulances, het stuurgroep advies enz.
DVP’s functioneren in Amsterdam, Den Haag en omstreken, Friesland, Arnhem-Zevenaar en Twente. In Rotterdam functioneert nog geen DVP. De Verloskundigen kring Rijnmond heft het initiatief genomen de haalbaarheid en uitwerking van een dergelijke platform te onderzoeken en verder vorm te geven.

Onderzoek vooraf naar draagvlak onder betrokken beroepsbeoefenaren zal moeten worden gedaan om te zien of het haalbaar en wenselijk is voor alle betrokken partijen om een dergelijk orgaan op te starten. Te denken valt aan:
-    Gynaecologen en kinderartsen van alle betrokken ziekenhuizen in de regio Rotterdam Rijnmond (Erasmus MC, SFG, IJsselland, Maasstad, Ikazia en Vlietland)
-    Verloskundigen uit de regio Rotterdam Rijnmond -    Kraamzorginstellingen (Kraamzorg Rotterdam, Careyn, Kraamzorg De Eilanden -    CJG coördinator -    Vertegenwoordiging van de huisartsenkring Rotterdam -    Achmea

Mogelijke gespreksonderwerpen kunnen zijn:
-    Capaciteit van verloskundige zorg in de regio
-    Centralisatie van zorg
-    Toekomstvisie voor de keten
-    Lange termijnbeleid
-    Beleid- en protocolontwikkeling
-    Samenwerkingsafspraken
-    Etc.

Om met elkaar te kunnen werken zal er een missie en visie worden opgesteld waaruit een beleidslijn en werkplan voor de komende jaren kunnen worden gemaakt. Het opzetten van een DVP kan worden gecoördineerd door een onafhankelijke partij. In andere DVP’s wordt deze functie vervuld door een regioadviseur van de ROS in de regio Rijnmond is dit ZorgImpuls. Vanuit ZorgImpuls is er draagvlak en procesbegeleiding beschikbaar om een dergelijk orgaan op te zetten. Ook kan ZorgImpuls begeleiding geven bij het ontwikkelen van een missie, visie en beleidsplan voor het District Verloskundig Platform.
Het traject van ontwikkeling omvat een aantal te onderscheiden onderdelen:
-    het verder toespitsen en vaststellen een missie en visie van het DVP (voorbeeld in deze bijlage); deze worden voorgelegd aan de toekomstige leden van het    Platform om tot definitieve formuleringen te komen;
-    ontwikkelen van een intentieverklaring van alle betrokken beroepsgroepen;
-    benaderen van de besturen van de Rotterdamse betrokken beroepsbeoefenaren, vaststellen van de (gewenste) deelname aan het platform: hoe is de vertegenwoordiging geregeld, wie nemen er deel en hoe is de informatie uitwisseling met de beroepsgroep geregeld?
-    opstellen van een visie en beleidsplan voor de komende jaren.

Missie
Het Geboortezorgplatform Rijnmond is voor de verloskunde/geboortezorg in Rotterdam het regionale overlegorgaan waar informatie-uitwisseling plaatsvindt met als doel om het beleid van de betrokken beroepsgroepen beter op elkaar af te stemmen en op de hoogte te blijven van landelijke en regionale ontwikkelingen en initiatieven.
Betrokken partijen in de verloskundige keten participeren in het Geboortezorgplatform Rijnmond om door de samenwerking en afstemming in het platform bij te dragen aan het waarborgen van de continuïteit en kwaliteit van de geboortezorg in de regio.
Het uitgangspunt is dat alle zwangere vrouwen op elke plaats in de regio Rotterdam vergelijkbare hoogwaardige zorg krijgen, volgens de huidige inzichten.