Visie: waar ga je voor als verloskundigen kring?

  • De Verloskundigen Kring Rijnmond is een professionele organisatie, die onderdeel is van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV). Zij blijft haar professionaliteit ontwikkelen door de kwaliteit van zorg en de deskundigheid van de kringleden te bevorderen en nieuwe producten te ontwikkelen. Signalen van leden en ontwikkelingen binnen de (integrale) geboortezorg zijn daarbij richtinggevend.
  • De Verloskundigen Kring Rijnmond is hét aanspreekpunt namens de verloskundigen binnen de regio.
    Bij het verbeteren van het imago en verdere (product) ontwikkeling wordt rekening gehouden met maatschappelijke wensen en verwachtingen van cliënten en overheid over de inhoud en vorm van de zorgverlening. Ook de veranderende wensen van verloskundigen over de inhoud van het vak en de beroepsuitoefening spelen hierbij een rol.
  • De Verloskundigen Kring Rijnmond streeft naar een duidelijke positionering en vertegenwoordiging van de verloskundigen door middel van structureel overleg met collega (klinisch) verloskundigen en overige (eerstelijns) zorgverleners. Daarnaast vindt afstemming plaats met de tweede en derdelijnszorg om zo adequate verwijzing en optimale verloskundige zorg in de regio te waarborgen.
  • Door samen te werken wordt bijgedragen aan het optimaliseren van de verloskundige zorg waarbij iedere verloskundige praktijk in onze regio een eigen identiteit kan uitdragen en waarbij de autonomie van de zelfstandig verloskundige praktijken behouden blijft.
  • De Verloskundigen Kring Rijnmond is een innovatief en dynamisch orgaan wat wordt gekenmerkt door een collegiale sfeer en open communicatie met de leden.
  • De Verloskundigen Kring Rijnmond kent een heldere bestuursstructuur, verdeling van taken en bestaat uit verschillende werkgroepen warbij alle kringleden betrokken zijn. De werkgroepen dragen o.a. zorg voor contacten met externe partijen zoals huisartsen, zorgverzekeraars, ketenpartners, kraamcentra, verloskundige opleidingen en de KNOV.
    Externe overlegstructuren leveren een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit van zorg en het afstemmen van die zorg op veranderingen in zorgvraag en ontwikkelingen in de maatschappij.