Wat is het regionaal consortium en wat is het doel:
In 2011 en 2012 heeft een groot deel (van de vertegenwoordigers) van de deelnemende partijen (waaronder kring Rotterdam Rijnmond) met elkaar een plan geschreven voor een infrastructuur enerzijds en een onderzoeksproject anderzijds. Vanuit de verschillende partijen in de regio werd aangegeven dat dit onderzoeksproject zich zou moeten richten op de organisatie van zorg rondom kwetsbare zwangeren. Uiteindelijk zijn we op 1 januari 2013 gestart – nadat we financiering van ZonMw hadden gekregen.

Het regionaal consortium is een infrastructuur voor samenwerking in de regio Zuidwest Nederland met als doel:
- de samenwerking tussen alle betrokken professionals in de geboortezorg te verbeteren
- (en daardoor) de kwaliteit van de geboortezorg te verbeteren

Bij het regionaal consortium hoort een onderzoeksproject. Het onderzoeksproject wordt vanuit dit regionaal consortium uitgevoerd en heeft als doel ‘het verbeteren van zorg voor kwetsbare zwangeren’. Uiteindelijk streven we er in dit onderzoeksproject naar om kwetsbare zwangeren tijdig op te sporen, waardoor we adequaat kunnen handelen en in ieder geval het aantal onverwachte prematuren en SGA kinderen bij kwetsbare zwangeren kunnen terugdringen.

Hoe doen we dat / welke activiteiten ondernemen we:
Het verbeteren van de samenwerking en (daarmee) de kwaliteit van de geboortezorg doen we vanuit het regionaal consortium op een drietal manieren:

 1. Kennisuitwisseling en communicatie
  1. Het organiseren van regiobijeenkomsten (2x per jaar)
  2. Het organiseren van minisymposia (2x per jaar)
  3. Het verspreiden van een nieuwsbrief (4x per jaar)
  4. Lanceren van onze website (zeer binnenkort) waarbij ieder lid een inlogcode krijgt en daarmee toegang heeft tot alle documenten.
  5. Een vast aanspreekpunt (de coördinator, Angélica Venekamp)

Via deze wegen wordt kennis uitgewisseld en wordt bovendien kennis van professionals over kwetsbare zwangeren verbeterd.

 1. Daarnaast wordt vanuit het regionaal consortium in de komende jaren een regionaal protocol en handboek ontwikkeld gericht op zorg voor kwetsbare zwangeren.
 1. Tot slot wordt vanuit het regionaal consortium zelf ook een klein stukje onderzoek uitgevoerd ten behoeve van de evaluatie van het regionaal consortium. Hierbij wordt gekeken of er daadwerkelijk sprake is van kennistoename over kwetsbare zwangeren. We hebben namelijk vooraf met elkaar afgesproken dat we vinden dat de kwaliteit van zorg verbetert als onze kennis over kwetsbare zwangeren verbetert EN als deze kennis bij iedereen in de regio ook zoveel mogelijk hetzelfde is.

Het verbeteren van zorg voor kwetsbare zwangeren doen we via het onderzoeksproject dat bestaat uit 5 fases:

Fase 1
In fase 1 (maand 0-18) doen we een nulmeting, waarbij we het volgende in kaart brengen:

–      Aantal kwetsbare zwangeren in de regio
–      Cliënt- en professional tevredenheid
–      Organisatiemodel / casemanagement rondom kwetsbare zwangeren

Fase 2
Tijdens fase 2 (maand 18 – 24) worden op basis van de gegevens die we hebben verzameld in fase 1 –  tijdens een consensusmeeting – 2 best practices geselecteerd. We gaan dus uit van bestaande best practices in de regio voor de aanpak van kwetsbare zwangeren en bepalen met elkaar welke twee best practices in het verdere onderzoek worden toegepast!

Fase 3
Tijdens deze fase (maand 24 – 30) worden de geselecteerde best practices geïmplementeerd in de praktijk.

Fase 4
In deze fase (maand 30 – 42) worden in de hele regio beide best practices uitgevoerd.
Er wordt daarbij een vervolgmeting gedaan:

–      proces en uitkomsten van de geïmplementeerde best practices worden geregistreerd
–      organisatie data worden verzameld

Fase 5
Tijdens deze laatste fase (maand 42 – 48) vindt dataverzamenling en -analyse plaats. Bovendien wordt het project geëvalueerd en wordt er een eindrapportage geschreven.

Wie is er lid van het regionaal consortium en wat betekent dat?
(wat krijg je ervoor, wat kost het je):

Iedere verloskundige praktijk is verbonden aan het regionaal consortium middels de samenwerkingsovereenkomst die in februari 2012 door de verloskundige kring (mede) ondertekend is.

Dit betekent dat iedere verloskundige – als lid van het regionaal consortium – (gratis) aanwezig kan zijn bij:

-        de regiobijeenkomsten die 2 keer per jaar worden gehouden. Doel van deze regiobijeenkomsten is kennisuitwisseling tussen de verschillende deelnemers te bevorderen en om praktische zaken in de regionale geboortezorg met elkaar te delen. Zo kwam bijvoorbeeld onlangs naar voren dat verzekeraars bij individuele praktijken langs gaan en werd besproken hoe daar mee om te gaan, maar ook financiering van geboortezorg, samenwerking tussen ketenpartners en updates van ontwikkelingen in integrale zorg in de regio komen aan bod.

-        de minisymposia die 2 keer per jaar gehouden worden. Deze minisymposia gaan altijd over een inhoudelijk thema rondom kwetsbare zwangeren.

Voor aanwezigheid bij de regiobijeenkomsten ontvangen de aanwezigen een vergoeding van €25,00 én een (vastgestelde) reiskostenvergoeding.

Voor aanwezigheid bij de minisymposia ontvangen deelnemers géén tegemoetkoming in kosten, maar wel accreditatiepunten.

Naast aanwezigheid bij regiobijeenkomsten en minisymposia:

-        Ontvang je de nieuwsbrief 4 x per jaar
-        Kan je inloggen op de website waar je alle relevante informatie vindt en in contact kan komen met collega’s elders in de regio
-        Participeer je in onderzoek vanuit het regionaal consortium (het hierboven genoemde evaluatieonderzoek dat dus kijkt naar kennistoename bij professionals, maar ook het onderzoeksproject gericht op verbetering van zorg voor kwetsbare zwangeren). Deelname levert bovendien accreditatiepunten op ten behoeve van het kwaliteitsregister (cluster D) van de KNOV!

 Wie zitten in het consortium:
Nagenoeg alle verloskundige kringen en maatschappen gynaecologie in de regio Zuidwest Nederland (vanaf Delft, Rotterdam, Dordrecht, Roosendaal en alles ten westen daarvan) nemen deel aan het regionaal consortium. Daarnaast participeren alle ROSsen, een aantal GGD’s, CJG, kraamzorgorganisaties, jeugdzorg, huisartsenlaboratoria en echocentra, hogescholen in de regio (Rotterdam en Vlissingen) en Universiteit (Erasmus MC).

Hoe financieren we dit:
Om dit te kunnen doen, ontvangen we financiering van ZonMw. Beide projecten (het opzetten en uitvoeren van het regionaal consortium EN het onderzoekproject) vallen onder het ZonMw programma ‘zwangerschap & geboorte’.

Zie ook: http://www.zonmw.nl/nl/programmas/programma-detail/zwangerschap-en-geboorte/algemeen/

Wat kan je de komende maanden van ons verwachten:

Op 15 april aanstaande staat er weer een minisymposium gepland van ca 15.00 – 18.00u. Exacte tijd en programma volgen binnenkort. Locatie: Hogeschool Rotterdam / Verloskunde Academie Rotterdam. Jullie zijn hierbij uiteraard allen van harte welkom!

In het kader van zowel regionaal consortium als onderzoeksproject komen we bij alle partijen langs voor het afnemen van een interview en voor verdere toelichting op het regionaal consortium en het op te starten onderzoek.

In totaal doen we ca 60 bezoeken (gelijk aan het aantal zorg verlenende partijen in de regio). Dit is een enorme klus waar we in het voorjaar mee gestart zijn. Inmiddels hebben we ruim de helft van de bezoeken afgerond. In Rotterdam zijn we bij 4 praktijken geweest en bij 8 praktijken gaan we binnenkort langs (afspraak is gemaakt!). Dat is dus goed nieuws! We wachten nog op een reactie van 6 praktijken, dus mocht je nog geen afspraak hebben, neem dan even contact met ons op!

Tot slot:
Er is nog veel meer te vertellen en er zijn vast nog vragen, maar ik hoop eventuele onduidelijkheid hiermee te hebben kunnen wegnemen.
Mocht je nog vragen hebben, bel of mail me dan gerust (h.w.torij@hr.nl tel 06-27881778).
Je kan ook altijd contact opnemen met onze coördinator: Angélica Venekamp: a.a.venekamp@hr.nl tel 06-52028254

Vriendelijke groeten,

Hanneke Torij

Lectoraat verloskunde en geboortezorg Hogeschool Rotterdam / Verloskunde Academie Rotterdam

Projectleider Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland

Data 2014
Bijeenkomsten RC Zwangerschap & Geboorte

De data waarop in 2014 bijeenkomsten van het regionaal consortium plaatsvinden:
Projectraad*:
Datum: dinsdag 15 april en donderdag 9 oktober
Tijd: 13.30-15.00 uur
(* alleen voor leden van de projectraad)

Regiobijeenkomst:
Datum: dinsdag 15 april en donderdag 9 oktober
Tijd: 15.30-17.30 uur

Mini symposium: thema ‘sociale achterstand’
Datum: donderdag 5 juni
Tijd: 15.00-17.30 uur

Mini symposium: thema ‘de verslaafde zwangere’
Datum:donderdag 20 november
Tijd: 15.00-17.30 uur

De bijeenkomsten vinden plaats op Hogeschool Rotterdam. Per bijeenkomst volgt t.z.t. een separate uitnodiging waarin de exacte locatie gegevens vermeld zijn. Voor de regio-bijeenkomsten en mini symposia zal accreditatie worden aangevraagd bij de KNOV en NVOG.

Mocht u suggesties hebben voor onderwerpen die leven in de praktijk en die het behandelen tijdens de regiobijeenkomsten en/of mini symposia waard zijn, dan kunt u dat kenbaar maken bij ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Angélica Venekamp
Coördinator Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte
e:  a.a.venekamp@hr.nl
m: 06-52028254
Café Bébé voor Rotterdamse verloskundigen

Het programma Klaar voor een kind en de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) bespraken het idee om een platform te organiseren. Hierin kunnen verloskundigen uit de regio met elkaar praten over de plannen en onderzoeksprojecten van Klaar voor een kind. Al snel werd Café Bébé geboren. Op 18 april 2011 konden verloskundigen kennis maken met Café Bébé.

Notulen Cafe Bebe 10-11-11
Notulen Cafe Bebe 13-02-12
Notulen Cafe BeBe 14-05-12
Notulen Cafe BeBe 10-09-12